[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

 วัตถุประสงค์ของสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการสัตวแพทย์
2. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ 
5. ให้การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
6. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการแก่สมาชิก และสังคม 
7. ส่งเสริมและช่วยเหลือการสังคมสงเคราะห์
8. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
9. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาเพื่อเล่นการพนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด

 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย [ทะเบียนเลขที่ จ.4661/2550]  


 กรรมการของสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

1. ว่าที่ร้อยเอกวราห์ ประดับพงษ์ นายกสมาคม
2. นายทวีวัฒน์
ดีมะการ อุปนายก
2. นายพีระ
อารีศรีสม อุปนายก
4. นายสหเทพ จันทรวิมล กรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ศรีรักษา กรรมการ
6. นายธารา ทวิชาโรดม กรรมการ
7. นายฤทธิชัย เข็มทอง กรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ ฉายศิริ กรรมการ
9. นางสาวพรพิมล สวนมะพลับ กรรมการและนายทะเบียน
10. นายบอย
บุญเอื้อ การกรรมการและปฏิคม
11. นายดนัย
จัตวา กรรมการและประชาสัมพันธ์
12. นางสาวชุวานนท์
แก้วเหล็ก กรรมการและเหรัญญิก
13. นายประพฤทธิ์พจน์ ชินวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ

 สำเนารายชื่อกรรมการของสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

 


 

  ข้อบังคับของสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

 สำเนาข้อบังคับของสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย หน้า 1-2  หน้า 3-4  หน้า 5-6  หน้า 7-8

 


การสมัครเข้าเป็นสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

 สำเนาขั้นตอนการสมัครสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย  

 

 

Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10