[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัตวแพทย์
มองอนาคตไปข้างหน้า..........กับสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

อาทิตย์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


ว่าที่ร้อยเอกวราห์ ประดับพงษ์

สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

 

                มองอนาคตไปข้างหน้า..........กับสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

                      เทคนิคการสัตวแพทย์ที่ได้เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นช่วงเวลาก้าวแรกในการก่อกำเนิดวิชาชีพสาขาใหม่ในวงการปศุสัตว์ไทย และนับเป็นจุดเริ่มต้นของสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไทย ชาวเทคนิคการสัตวแพทย์ในยุคต้นนี้ย่อมรู้ดีว่าการจะทำให้วิชาชีพนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถมากนัก ชาวเทคนิคการสัตวแพทย์ทุกคนมีความหวัง เริ่มตั้งแต่การขอจัดตั้งเป็นคณะที่เป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเมื่อไรจะได้เป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งในครั้งแรกถูกเรียกว่า “สถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์” ดังที่เคยได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของประวัติความเป็นมาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ นับจากนี้ต่อไปชาวเทคนิคการสัตวแพทย์คงต้องหวังต่อไปว่าในอนาคตเราจะก้าวไปสู่จุดใดของวงการปศุสัตว์ ซึ่งคงต้องอาศัยชาวเทคนิคการสัตวแพทย์ทุกคนที่จะร่วมคิดแล้วผลักดันให้เป็นไปตามความฝัน ในทรรศนะส่วนตัวของผมนี้ขอเสนอความเห็นดังต่อไปนี้

                       ด้านการศึกษา ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา แต่ไม่ว่าเทคนิคการสัตวแพทย์จะอยู่ในส่วนใดก็ตาม จุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละสถาบันคือการได้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและสร้างเกียรติประวัติให้กับวิชาชีพนี้ต่อไป แต่การจะไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางได้นั้น ทุกสถาบันจะต้องร่วมมือกันในการกำหนดทิศทางของเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจับมือประสานกันในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน การนิยามตัวเองในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงถึงบทบาทของพวกเราในสังคม ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของบทความเรื่อง “นักเทคนิคการสัตวแพทย์คือใคร” ไปแล้ว ซึ่งในส่วนนั้นเป็นการสื่อสารไปยังชาวเทคนิคการสัตวแพทย์ทุกคนให้รู้ถึงบทบาทที่แท้จริงของพวกเรา และยังเป็นการประกาศให้สังคมได้รับทราบว่าขณะนี้ได้เกิดมีสาขาวิชาชีพใหม่ที่จะมีบทบาทในสังคมต่อไปทางด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์และการพยาบาลสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดถึงภาระหน้าที่ของนักเทคนิคการสัตวแพทย์อีกด้วย ส่วนหนึ่งที่จะมีความเป็นไปได้ก็คือการทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thai Qualification Framework ; TQF) ซึ่งจะเป็นกรอบหรือข้อกำหนดให้สถาบันต่างๆที่เปิดสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆเหล่านั้นมีมาตรฐานในการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจุดนี้เองเป็นด่านแรกของการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปในระดับเดียวกัน ปัจจุบันทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เริ่มดำเนินการร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปแล้วระดับหนึ่งซึ่งทางสมาคมและศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ด้วย สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นส่วนกลางและเป็นสมาคมวิชาชีพมีความยินดีอย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการเปิดสอนในสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อจะได้ช่วยกันในการทำงาน ในด้านวิชาการแล้ว สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดแผนในการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับทุกสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าและมีการพัฒนามากขึ้น นอกจากความร่วมมือกันในสถาบันการศึกษาแล้วในอนาคต สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา กับศิษย์เก่า บริษัทเอกชน ภาครัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนางานด้านวิชาการและการเรียนการสอนได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นเครือข่ายเทคนิคการสัตวแพทย์ก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับอาเซียนและเวทีสากล

                      ด้านการทำงานในภาคส่วนต่างๆ บัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ ความรู้รอบตัว ทักษะทางภาษา และมีคุณธรรม ดำเนินการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณนักเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปัจจุบันยังไม่มีแต่คาดว่าในอนาคตคงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน) โดยบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก่อนจบการศึกษาจะต้องผ่านการสอบก่อนจบการศึกษาหรือที่เรียกว่า Exit examination ซึ่งส่วนนี้เองนับเป็นเรื่องดีที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้บัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีความพร้อมทางด้านวิชาการก่อนที่จะจบการศึกษา ในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีกระบวนการสอบก่อนจบการศึกษา แต่ก็ถือได้ว่ามีจุดเริ่มต้นขึ้นแล้วและคงมีการสานต่อไป บัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์มีจุดเด่นตรงที่มีความรู้กว้างขวางในศาสตร์หลายสาขา ทั้งในด้านโรคสัตว์ การจัดการสุขาภิบาล การดูแลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาวงการปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเชื่อมต่อได้ระหว่างสัตวแพทย์และสัตวบาล จุดเด่นอีกประการหนึ่งของบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์ก็คือ เป็นผู้ที่มีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่องานสูง ซึ่งในจุดนี้เองทำให้ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน บางคนได้เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการเขต หลายหน่วยงานที่ยังไม่มีนักเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าไปร่วมงานนั้นอาจเนื่องมาจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงยังไม่มีการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าวในหน่วยงานนั้น จึงขอถือโอกาสอธิบายขยายความมาในที่นี้เลยว่าเทคนิคการสัตวแพทย์สามารถทำอะไรได้บ้าง

                       1. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิคลินิก งานด้านนี้นับได้ว่าเป็นหัวใจของนักเทคนิคการสัตวแพทย์เลยก็ว่าได้ ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิกนั้นประกอบไปด้วยหน่วยย่อยอีกหลายหน่วยอาทิ งานด้านโลหิตวิทยา งานด้านเคมีคลินิก งานด้านเซลล์วิทยา เป็นต้น ตัวอย่างที่ส่งมาในห้องปฏิบัติการนั้นในอดีตจะใช้บุคลากรที่จบการศึกษาด้านอื่นมาทำการตรวจ จึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเกิดโรค ซึ่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ผ่านการเรียนในรายวิชาหลักพยาธิวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิกมาก่อนแล้วจึงสามารถมองเห็นภาพกลไกการเกิดโรคได้อย่างชัดเจนและสามารถเสนอแนะแนวทางในการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์แก่การวินิจฉัยโรคได้

                       2. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์ทางปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อน ปัญหาทางด้านการระบาดของปรสิตชนิดต่างๆ เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรา การวินิจฉัยทางปรสิตนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องจึงจะช่วยให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาหนอนพยาธิ ปรสิตภายนอกและโปรโตซัวที่เป็นปรสิต ปรสิตวิทยาคลินิก ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีพจักร สัณฐานวิทยาของปรสิตและวงจรการติดโรค ตลอดจนเทคนิคการตรวจหาปรสิตจากตัวอย่างอุจจาระ จากความรู้ดังกล่าวนี้เองจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคและการวางแผนควบคุมป้องกันโรคปรสิตมิให้แพร่ระบาดต่อไปได้

                       3. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ ในปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อนับเป็นปัญหาที่สำคัญและมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอุบัติใหม่ของเชื้อจุลชีพ การอุบัติซ้ำ หรือการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมโรคจะต้องอาศัยผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและจะได้วางแผนในการควบคุมโรคต่อไป ซึ่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์สามารถช่วยงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุลชีพชนิดต่างๆมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา อณูชีววินิจฉัย และการดื้อยาต่อสารต้านจุลชีพมาเป็นอย่างดี

                       4. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อและความสมบูรณ์พันธุ์ ตลอดจนจัดเก็บน้ำเชื้อในรูปแช่แข็ง สถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีการเกษตรกรรมมากประเทศหนึ่ง การผลิตอาหารป้อนชาวโลกนั้นจะต้องเน้นที่ผลผลิตที่สูง ต้นทุนต่ำ การได้สัตว์ที่มีสายพันธุ์ดีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในด้านการเก็บรักษาน้ำเชื้อและการตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเซลล์จากระบบสืบพันธุ์เพื่อหาระยะที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ได้อีกด้วย

                       5. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำนม ผลิตภัณฑ์นม น้ำนมนับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงและสามารถผลิตได้ในประเทศไทย การมีน้ำนมคุณภาพดีให้ผู้บริโภคได้ดื่มนั้นจะทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากน้ำนมอย่างเต็มที่ นักเทคนิคการสัตวแพทย์สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมทั้งในด้านกายภาพ องค์ประกอบของน้ำนม ตลอดจนการปลอมปนและการปนเปื้อนจากจุลชีพชนิดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทั้งนี้นักเทคนิคการสัตวแพทย์จะต้องอาศัยองค์ความรู้ในด้านการจัดการการเลี้ยงสัตว์ การผลิตและการขนส่ง ตลอดจนโรคติดต่อที่มากับน้ำนมเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำนมได้

                       6. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของซากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่านักเทคนิคการสัตวแพทย์นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในกระบวนการผลิตสัตว์ การสัตวแพทย์สาธารณสุข จุลชีววิทยา รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ ซึ่งองค์ความรู้ด้านต่างๆเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจคุณภาพซากตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สด สะอาดและปราศจากการปนเปื้อนได้

                       7. บทบาทด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และการปลอมปน กระบวนการผลิตสัตว์นั้นอาหารสัตว์นับเป็นต้นทุนหลักในการบริหารจัดการ การลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์มีผลประกอบการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่เกษตรกรส่วนหนึ่งที่มีการผสมอาหารสัตว์ใช้เองมักประสบปัญหาการปลอมปนของสิ่งแปลกปลอมรวมถึงสารเคมีต่างๆในอาหารสัตว์ ซึ่งทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์จะเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านั้นได้โดยการนำเอาองค์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์สัตว์ และการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้

                       8. บทบาทด้านการบริหารจัดการงานด้านธนาคารเลือด ธนาคารเลือดในสัตว์นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้มีชีวิตรอดต่อไปได้ สัตว์ที่ประสบอุบัติเหตุ สัตว์ที่ติดเชื้อปรสิต หรือสัตว์ที่ต้องทำการผ่าตัด ล้วนแล้วแต่มีความต้องการการสำรองเลือดทั้งสิ้น นักเทคนิคการสัตวแพทย์ผู้มีความรู้ในด้านโลหิตวิทยา ธนาคารเลือดในสัตว์ และภูมิคุ้มกันวิทยาจะสามารถช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นได้โดยการเก็บสำรองเลือด การแยกองค์ประกอบของเลือดเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการของสัตว์ การตรวจความเข้ากันได้ของเลือด ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังภายหลังการให้เลือดในสัตว์

                       9. บทบาทด้านการควบคุมกำกับดูแลและทดสอบการติดเชื้อในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง เทคนิคการสัตวแพทย์เป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในประเทศไทย จึงทำให้มีบัณฑิตหลายคนเข้าไปอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ทดลองทั้งในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AAALAC หรือสถาบันอื่นๆที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งในส่วนนี้บัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์สามารถดูแลได้ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ การติดตามประเมินผลสุขภาพสัตว์และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                       10. บทบาทด้านการดูแลพยาบาลสัตว์ป่วย การดูแลสัตว์ป่วยหรือการพยาบาลสัตว์นั้นนับเป็นพันธกิจสำคัญอีกส่วนหนึงของนักเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือที่เรียกกันว่า Veterinary nurse ซึ่งศาสตร์ด้านนี้ยังใหม่สำหรับคนไทย ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ผู้ที่จบการศึกษาไม่ตรงสายหรือใช้ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับต่ำมาช่วยงาน แต่การมีนักเทคนิคการสัตวแพทย์ไปช่วยในการพยาบาลสัตว์นั้นหลายที่มีเสียงชมมาว่าสามารถช่วยผ่อนแรงสัตวแพทย์ได้เป็นอย่างมากและช่วยงานได้อรรถประโยชน์จริงๆ และไม่ต้องมีอาการหัวเสียกับการเตรียมของที่ไม่ได้ดังใจ

                       11. บทบาทด้านการจัดการห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยและการถ่ายภาพรังสี งานด้านรังสีนั้นเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคสัตว์ นอกจากงานรังสีแล้วปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการวินิจฉัยแช่น ultrasound, CT scan ซึ่งเทคนิคต่างๆ เหล่านี้จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างยิ่ง การได้มาซึ่งภาพจากรังสีวินิจฉัยนั้นสัตวแพทย์จะเป็นผู้กำหนดลักษณะของภาพว่าต้องการได้ภาพในระนาบใดบ้าง นักเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นผู้หนึ่งที่สามารถทำงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ในต่างประเทศยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านวิสัญญีให้กับนักเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการช่วยทำการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยจะได้ง่ายขึ้น ไม่ทำให้สัตว์ต้องเจ็บปวดทรมานมาก

                       12. การทำธุรกิจส่วนตัว มีธุรกิจหลายประเภทที่ชาวเทคนิคการสัตวแพทย์สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฏหมาย เช่น การทำสปา การตัดขน การขายอาหารสัตว์รวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ แต่ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกกฏหมายเสียก่อน องค์ความรู้ในเรื่องโภชนศาสตร์ โรคและการจัดการ ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวเทคนิคการสัตวแพทย์ในการช่วยให้คำปรึกษากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นจุดเด่นในการทำธุรกิจได้

                       จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นบทบาทของนักเทคนิคการสัตวแพทย์ส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอาชีพที่แตกต่างกันออกไป หวังว่าน้องๆ ที่กำลังก้าวเข้าสู่วิชาชีพนี้จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงพันธกิจต่างๆ ให้กระจ่างเพื่อที่จะได้วางแผนอนาคตของตนเองว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วตนจะไปประกอบอาชีพอะไร จะได้ตั้งเป้าหมายและทำตามฝันของตนให้เป็นจริง

                -----------------------------------เข้าชม : 2009


ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 อันดับล่าสุด

      พิษ จาก ปลาปักเป้า 25 / ก.พ. / 2558
      มองอนาคตไปข้างหน้า..........กับสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 / ส.ค. / 2557
      ชีชี แปะแป๊ะ 8 / ก.ค. / 2557
      ไข้หูดับ 10 / มิ.ย. / 2557
      ฉี่นั้นสำคัญไฉน 6 / มิ.ย. / 2557


Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10