[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

เรื่องทั่วไป
อวดไม่รู้

อังคาร ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


วัคซีน
เด็กหลังห้อง
สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

อวดไม่รู้

   เกริ่นสักนิดว่าหลังจากเรียนจบแล้วเข้าสู่โหมดการทำงานความรู้ด้านอิมมูโนของผู้เขียนก็เหมือนแช่แข็ง(เพราะไม่ได้ใช้เลย)  จนมาวันนึงเมื่อต้องใช้ความรู้ด้านนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องขุดกรุและอัพเดตความรู้กัน ซึ่งเหตเกิดจาการได้เข้าฟังสัมนาแล้วได้ยินชื่อวัคซีน ที่ตอนฟังเราไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายซ่อนอยู่ แต่คนอื่นๆเค้ารู้กันนิ ตลอดจนเนื้อหาที่ฟังก็ใหม่มากๆ ประนึงว่าเรามาจากคนละมิติกัน ผมต้องกลับมาทำการบ้านว่าไอ้ที่เราสงสัยมันคืออะไร ไหนๆก็ทำการบ้านมาแล้วก็เลยอยากแชร์ให้ทุกคนได้อัพเดตกัน เพื่อใครมีอะไรที่ใหม่กว่า หรือรู้จริงมากกว่าจะได้แชร์กันครับ

    เรื่มจาก วัคซีน คืออะไร ผมทราบครับว่าผู้อ่านสามารถนิยามได้ว่ามันคืออะไร (วัคซีนเป็นชีววัตถุที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์หรือส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะมีกลไกชักนำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ) แต่ทราบไหมครับว่ามันมีกี่ชนิด  ตอนเรียนเหมือนจะจำได้ว่ามี 2 ชนิด คือ วัคซีนเชื้อเป็น (Live attenuated), วัคซีนเชิ้อตาย (inactived)  อาจารย์อาจสอนมากกว่านี้ครับ แต่สมองผมมันจำได้เท่านี้จริงๆ แต่ที่ฟังจากสัมนา ปัจจุบันแบ่งได้  5 ชนิดดังนี้ครับ
 1. วัคซีนเชิ้อตาย (inactived หรือ killed) เป็นวัคซีนวิธีการแรกๆที่นำมาใช้ในการผลิตวัคซีน ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ตายทั้งตัว ได้จากการนำเชื้อก่อโรค หรือ จุลินทรีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อก่อโรคมาฆ่าด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การใช้ความร้อน, การใช้แสงอัลตราไวโอเลต หรือวิธีอื่นๆ เมื่อนำมาเข้าสู่ร่างกายแล้วจะสามารถกระตุ้นภูมคุ้มกันโดยไม่ก่อโรค การใช้วัคซีนชนิดนี้ต้องมีขนาดการใช้สูงเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ตายแล้วและไม่อาจเพิ่มปริมาณในร่างกายผู้ให้วัคซีนได้ รวมถึงการออกฤทธิ์วัคซีนประเภทนี้จะสั้นซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการใช้สารจำพวกแอตจูแวนต์ (Adjuvant) หรือใช้วิธีการฉีดกระตุ้นให้ระดับแอนติบอดีสูงพอที่จะป้องกันโรคได้ 
 2. วัคซีนเชื้อเป็น (Live attenuated) เปนวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อหรือจุลชีพที่ยังมีชีวิตซึ่งถูกนํามาทําใหหมดคุณสมบัติ
  ในการกอโรค โดยอาจใชความรอน สารเคมีในระดับที่ไมทําใหเชื้อนั้นตายหรือการลดความรุนแรงของ
  เชื้อนั้นโดยการเลี้ยงในสภาวะผิดปกตินอกโฮสต์, การเลี้ยงจนอ่อนฤทธิ์
  สามารถให้ในปริมาณที่น้อยได้เนื่องจากเชื้อสามารถเจริญ และเพิ่มจำนวนในร่างกายได้ ทำให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เป็นเวลานานและระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่าในวัคซีนชนิดตัวตาย แต่ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากความรุนแรงในการอ่อนฤทธิ์ของไวรัส กล่าวคือ ต้องมีขนาดพอเหมาะไม่ต่ำจนกระทั่งไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันไดหรือสูงจนทำให้ก่อโรค
 3. วัคซีนทอกซอยด์ (Toxoid) เปนวัคซีนที่ทําจาก toxin ของแบคทีเรียที่ทําใหออนฤทธิ์ลงแลว เหมาะกับโรคที่ทําใหเกิด toxin
  เชน tetaus toxoid ซึ่งวัคซีนนี้มีข้อดี คือ ไม่ก่อให้เกิดโรค แต่มีข้อจำกัดในการกระตุ้นซ้ำเป็นระยะเนื่องจากกระตุ้นภูมิคได้ระยะสั้น
 4. วัคซีนหน่วยย่อย (Subunit)  เปนวัคซีนที่ผลิตจากการแยกบางส่วนของเชื้อโรคที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มาผลิตเป็นวัคซีน โดยต้องอาศัยระบบการนำส่งเพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเชน Subunit influenza vaccine 
 5. วัคซีนเชื่อมผนึก(Conjugate) เปนวัคซีนที่นำส่วนsubunit ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีมาเชื่อมต่อกับโปรตีนหรือทอกซอยด์บางชนิด แล้วทำให้สามารถกระตุ้นภูมคุ้มกันได้ 
 6. Component Vaccines เปนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่ประกอบดวยสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับ
  ภูมิตานทานตอจุลชีพนั้นๆ ทําใหรางกายตอบสนองไดอยางจําเพาะมากขึ้น เชน surface antigen ของ
  hepatitis B virus เปนตน 
 7. Recombinant Vaccine เปนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสโดยการตัดเอา gene หรือ DNA ของจุลชีพที่
  สรางแอนติเจนมาตอเขาใน DNA ของเซลลอื่นๆ เพื่อใสรางแอนติเจนนั้นๆแลวจึงนํามาทําใหบริสุทธิ์
  กอนมาทําเปนวัคซีน เชน Hepatitis ในคน Pseudorabies vaccine
    อีกเรื่องที่อยากอัพเดต คือ เรื่องของยาชีววัตถุ ชนิดแอนติบอดี ความรู้ของข้าพเจ้าทราบแค่ว่ามีการใช้ monoclonal antibody (Mabs) ในการรักษาครับ แต่ปัจจุบัน mAb ยังมีแบ่งเป็นชนิดต่างๆได้อีก 4ชนิดได้แ  
   1. Murine Mabs เป็น Abที่ได้มาจากหนู จึงมีโอกาศเกิด Hypersensitivity ได้สูง ยาที่ใด้จะตั้งชื่อลงท้ายด้วย -momab
   2. Chimeric Mabs
เป็น Abที่มีส่วนประกอบ 7-9%ที่ได้มาจากหนู จึงมีโอกาศเกิด Hypersensitivity ได้แต่น้อยลง ยาที่ใด้จะตั้งชื่อลงท้ายด้วย -ximab
   3. Humanized Mabs เป็น Abที่มีส่วนประกอบ 2-5%ที่ได้มาจากหนู จึงมีโอกาศเกิด Hypersensitivityได้ แต่น้อยมาก ยาที่ใด้จะตั้งชื่อลงท้ายด้วย -zumab
   4. Full Humanized Mabs เป็น Abที่ไม่มีส่วนประกอบที่ได้มาจากหนูเลย จึงมีโอกาศเกิด Hypersensitivityได้น้อยมาก ยาที่ใด้จะตั้งชื่อลงท้ายด้วย -umab


Mab
Pic. Ref: http://www.thelancet.com/
รูปแสดงชนิดของ monoclonal Antibody โดยสีแดงแสดงส่วนประกอบที่ได้มาจากหนู สีน้ำเงิน,ฟ้าคือส่วนประกอบที่ได้จากคน โอกาศในการเกิด Hypersensitivity เรียงจากมากไปน้อย, ซ้ายไปขวา

    สุดท้าย เนื่องจากเพื่อนร่วมรุ่น,รุนพี่และรุ่นน้องตลอดจนคนรอบข้าง มีลูกน้อยกันละ ผมเลยแปะตารางการให้วัคซีนแก่เด็กครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กันครับ (หาของปี2558 ไม่เจอครับ เลยขอเอาของปี 2557 มาลงให้ครับ

-------------------------------------------------------------------------------


เข้าชม : 644


เรื่องทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 18 / พ.ค. / 2558
      อวดไม่รู้ 21 / เม.ย. / 2558
      โรคกระดูกพรุน 14 / พ.ค. / 2557
      U-NET 28 / เม.ย. / 2557
      ผมเป็นโรคขี้เกียจ 17 / เม.ย. / 2557
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ vtatthailand@windowslive.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10