[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

เรื่องทั่วไป
ตำนานพระพิรุณ

อาทิตย์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2553


ตำนานพระพิรุณ

อ.พีระ อารีศรีสม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

          ตำนานกำเนิดของพระพิรุณนั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้รับทราบมาก่อนเลย แม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ได้รู้จักพระพิรุณมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ แล้วว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนเพราะมีเพื่อนสนิทสมัยประถมที่มีความรู้เกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านและเทพเจ้าต่างๆ รวมทั้งพิธีกรรมพื้นบ้าน มาวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีดำริในการจัดสร้างพระพิรุณทรงนาคเพื่อประดิษฐาน ที่หน้าหอประชุมใหญ่จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการค้นคว้าและเขียนประวัติพระพิรุณเพื่อให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านได้ทราบถึงประวัติพระพิรุณที่พวกเราชาวเกษตรศาสตร์เคารพนับถือโดยทั่วกัน


           พระพิรุณหรือพระวรุณนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนเป็นบุตรของพระกัศยปเทพบิดร กับพระนางอทิติเทพมารดร ซึ่งท่านเป็นบุตรองค์โตสุด โดยมีพี่น้องร่วมสายโลหิตจำนวน ๗ พระองค์ดังนี้
๑.พระวรุณาทิตย์(พระพิรุณ Rain)
๒.พระมิตราทิตย์
๓.พระอริยมนาทิตย์
๔.พระภคาทิตย์
๕.พระองศาทิตย์
๖.พระอินทราทิตย์(พระอินทร์ Indra)
๗.พระธาตราทิตย์
๘.พระสุริยาทิตย์(พระอาทิตย์ Sun)
รูปลักษณ์ของพระพิรุณได้มีกล่าวไว้หลายรูปนิมิตด้วยกัน ตามความเชื่อของแต่ละท่านคงเฉกเช่นเดียวกับเทพเจ้าพระองค์ต่างๆที่มีนิมานรกายหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการโปรดเวไนยสัตว์ สำหรับรูปนิมิตของพระพิรุณนั้นมีกล่าวไว้ ๕ รูปนิมิตดังนี้
๑.กายสีเมฆหมอก(เทา)ทรงเครื่องประดับสีเหลือง
๒.กายสีขาว ทรงเครื่องประดับสีเขียวมรกต
๓.กายสีแดง(ตามตำราของ ธิเบต เพราะเป็นวงศ์พระอาทิตย์)
๔.กายสีขาว ทรงเครื่องประดับมุก
๕.กายสีขาวทรงเครื่องประดับทอง


            ด้วยพระพิรุณเป็นเทพแห่งฝนจึงมีพาหนะเป็นพญานาค ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์แห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ แต่บางตำนานก็กล่าวว่าทรงจรเข้เป็นพาหนะ ที่พระหัตถ์ขวาจะถือพระขรรค์ชัย(พระแสงดาบ) ส่วนพระหัตถ์ซ้ายจะมีลักษณะจีบนิ้วซึ่งเป็นลักษณะของการประทานอภัย(วรท) หรือประทานพร แต่บางตำนานกล่าวกันว่ามี ๔ กรบ้าง ๖ กรบ้าง โดยแต่ละพระหัตถ์นั้นจะทรงถือสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ่วงนาคราช (นาคขดเป็นบ่วง) อาโภค (ร่ม) คนโท คันศร ***บแก้วมณี หอยสังข์ ดอกบัว หน้าที่ของพระพิรุณจะเป็นเทพที่คอยประทานฝน โดยการทำงานตามพระบัญชาของพระอินทร์ และมีเทพที่เป็นเสมือนเทพผู้ช่วยคือ เทพปรชันยะ(เทพผู้ประทานฝน) เทพปันชุนนะ หรือ วัสสวลาหกเทพ (เทพแห่งเมฆฝน) สีตวลาหกเทพ (เทพแห่งความหนาวเย็น) อัพภวลาเทพ (เทพแห่งเมฆหมอก) วาตวลาหกเทพ (เทพแห่งลม) โดยเทพที่กล่าวมานี้จะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยทั่วไปแล้วเราจะได้พบเห็นแต่พระพิรุณเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น พระพิรุณทรงมีบุตรีนามว่านางมณีเมขลา ที่รู้จักกันในนามเมขลาล่อแก้วนั่นเอง ในทางศาสนาพราหมณ์แล้วเมื่อจะกระทำพิธีที่เกี่ยวกับการเกษตรก็มักอัญเชิญพระพิรุณมาร่วมงานด้วยเสมอตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและส่งผลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดี วิมานของท่านตั้งอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นที่ประทับของพระโสดาบัน พระสกิทาคามีและพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ


            พระพิรุณเป็นเทพที่ทรงไว้ซึ่งเมตตาธรรม ความยุติธรรมและไม่ชอบการโกหกมดเท็จ หากผู้ใดดำรงตนด้วยความสัตย์ มีศีลธรรมพระองค์ก็จะทรงบันดาลให้ผู้นั้นมีความสุข มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง หากผู้ใดที่โกหก โป้ปดมดเท็จแล้วพระองค์จะทรงลงโทษผู้นั้นตามสมควร จึงมีธรรมเนียมที่ว่าหากจะมีการให้คำมั่นสัญญาหรือต้องดื่มน้ำสาบานก็จะมีการกล่าวอ้างถึงพระพิรุณอยู่เสมอเพื่อให้ท่านได้เป็นพยานในการสัญญาในครั้งนั้น สำหรับสัญญลักษณ์พระพิรุณทรงนาคนั้นนิยมใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นตราประจำฝ่ายนา ของจตุสดมภ์ เรื่อยมาจนถึงกระทรงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน หน่วยงาน กรม กอง ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็มักใช้ตราพระพิรุณเป็นสัญญลักษณ์เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็ใช้ตราสัญญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ๓ วง มีรูปพระพิรุณทรงนาค พระยานาคพ่นน้ำออกมา ๓ สายและมีลายกนก 3 ลาย อยู่กึ่งกลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลับบัวหงาย มีข้อความ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”อยู่ด้านบนและมีคำว่า “พ.ศ. ๒๔๘๖” อยู่ด้านล่างข้อความทั้งสองคั่นด้วยตราประจำยาม ๒ ลาย ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เล่มที่ ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดสร้างประติมากรรมพระพิรุณทรงนาคมาแล้วทั้งสิ้น ๔ องค์ โดยครั้งแรกได้จัดสร้างและประดิษฐานไว้ที่หน้าอาคารสุวรรณ วาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๘ มีขนาดเท่าคนจริง ส่วนองค์ที่สองได้มีการจัดสร้างแล้วนำไปประดิษฐานไว้ที่วิทยาเขตกำแพงแสนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ณ บริเวณสระน้ำหน้าคณะเกษตรมีขนาดเท่า ๑ ๑/๒ ของคนจริง องค์ที่ ๓ ได้มีการจัดสร้างแล้วนำไปประดิษฐานไว้ที่วิทยาเขตศรีราชาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๑๕๔๖ มีขนาดเท่าคนจริงใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) องค์ที่ ๔ ได้มีการจัดสร้างแล้วนำไปประดิษฐานไว้ที่วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๖ มีขนาดเท่า ๑ ๑/๒ ของคนจริง ใช้งบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)โดยที่พระพิรุณทรงนาคทั้ง ๔ องค์นี้ออกแบบสร้างโดยประติมากรคนเดียวกันคือ อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้มีโครงการปรับปรุงหอประชุมเกษตรกลาง (หอประชุมใหญ่ ) และภูมิทัศน์โดยรอบ จึงได้มีการจัดสร้างประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค เทพแห่งฝนขึ้น เพื่อประทานความสุข ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวเกษตรศาสตร์ต่อไป โดยจะประดิษฐาน ณ บริเวณสระน้ำหน้าหอประชุมเกษตรกลาง บางเขน ด้านถนนพหลโยธิน ผลงานในครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของอาจารย์ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน อีกเช่นเดิม ทางสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของสมาคมร่วมบริจาคเงินสบทบทุนในการจัดสร้างประติมากรรมในครั้งนี้โดยร่วมบริจาคได้ที่สมาคมได้เลยครับ ทางสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนเทวานุภาพขององค์พระพิรุณทรงนาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ มีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สืบต่อไป
ขอขอบคุณ สำนักพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดสร้างประติมากรรมพระพิรุณทรงนาคในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
-  http://gotoknow.org/blog/yahoo/134817 เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
-  งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๕๓ ปี. ๒๕๓๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง. กรุงเทพฯ. 47 หน้าเข้าชม : 15735


เรื่องทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 18 / พ.ค. / 2558
      อวดไม่รู้ 21 / เม.ย. / 2558
      โรคกระดูกพรุน 14 / พ.ค. / 2557
      U-NET 28 / เม.ย. / 2557
      ผมเป็นโรคขี้เกียจ 17 / เม.ย. / 2557


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 08:19:47
แล้วสัญลักษณ์ สมาคม มีความหมายว่าอะไร
โดย : แล้วสัญลักษณ์ สมาคม มีความหมายว่าอะไร    ไอพี : 223.207.109.243

ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 17:09:10
เมื่อเด็ก ๆ ผมเคยไป ยังมีบางที่เขาทำพิธีเกี่ยวกับพระพิรุณอยู่ครับ เชื่อว่าตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน

ว่าง ๆ ก็เข้ามาดู หนังชนโรงกันได้นะครับ
โดย : ยักคิ้วโชว์    ไอพี : 182.53.141.10

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 20:37:40
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
โดย : yiko@hotmail.com    ไอพี : 171.98.24.181

ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 18:09:43
คาสิโนออนไลน์
คาสิโน
โดย : Aike@hotmail.com    ไอพี : 171.98.24.181

ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 19:43:31
แล้วสัญลักษณ์ สมาคม มีความหมายว่าอะไร
โดย : film22payu@hotmail.com    ไอพี : 118.173.65.237

ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 19:45:34
แล้วสัญลักษณ์ สมาคม มีความหมายว่าอะไร
โดย : iRINLUKSMILE@hOTMAIL.COM    ไอพี : 118.173.65.237ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ vtatthailand@windowslive.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10