[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์

พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับพิจารณารางวัล
๑. เป็นนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูงสุดของผู้สมัคร ไม่เกิน ๑๐ ปี (ตำมหลักฐานปริญญาบัตร ถึงวันสิ้นสุดกำรรับสมัคร)
๒. เป็นนักวิจัยที่ใช้สัตว์เเพื่องานทางวิทยาศสตร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
๓. เป็นนักวิจัยหลัก (Principal Investigator, PI) รับผิดชอบงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล
๔. มีสัญชาติไทย (สำเนาบัตรประชาชน)

คุณสมบัติของผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับรางวัล ๑. เป็นงานวิจัยที่ไม่ใช่วิทยำนิพนธ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
๒. เป็นงานวิจัยที่ใช้สัตว์ในกำรศึกษำวิจัย หลังจำกจบบัณฑิตศึกษา
๓. เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย
๔. เป็นงานวิวิจัยที่โครงกกาวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแล การเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (IACUC) ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย
๕. เป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ามีการเลี้ยงและใช้สัตว์โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลัก 3Rs
๖. เป็นผลงานที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ

http://www.labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/175-bio2015.html

เข้าชม : 327


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      VRVC2016 2 / พ.ค. / 2559
      22 / เม.ย. / 2559
      Tropical Animal Science and Production (TASP) 2016 13 / มี.ค. / 2559
      งานแนะนำหลักสูตร และสัมภาษณ์ผู้รับทุนการศึกษา 11 / ต.ค. / 2558
      งานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2558 27 / ก.ย. / 2558


Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10